Bättre skötta ytor ökar trivseln i stan

När vi samtalar med Sollentunabor kommer skötseln av våra gemensamma utemiljöer ofta upp spontant. De flesta vill ha fint och trivsamt runt sig. Sollentuna blir en allt mer tätbefolkad kommun. Det gör att skötseln av de gemensamma ytorna blir allt viktigare. Insändare

Många Sollentunabor visar ett stort engagemang och kommer med konstruktiva förslag om hur det borde vara. I en allt mer stadslik kommun är det viktigt att kommunen svarar upp. Kommunen gör redan mycket som är bra och det finns planer på att göra ännu mer, men den moderatledda majoriteten har inte avsatt resurser till alla goda planer. Vi anser att det krävs större insatser och resurser för att det ska bli riktigt bra. Vi har identifierat fyra huvudsakliga områden där förbättringar behöver ske:

Upptäck de bortglömda ytorna. Kommunen äger en hel del mark runt om i kommunen som varken är bebyggd eller ianspråktagen på annat sätt. Många av dessa områden sköts inte på ett godtagbart sätt även om de ligger inne i tätbebyggt område.

Större långsiktighet i parkskötseln. Det svåra är inte att anlägga parker, planteringar och andra ytor utan att sedan sköta dem till samma standard som de anlagts. Vi har sett många exempel där det gjorts ambitiösa anläggningar som sedan fått förfalla.

Bättre städning av gator och torg. Vi ser också ett behov av bättre städning och skötsel av gator, torg och andra gemensamma ytor runt om i kommunen.

Tryggare miljöer i mörker. Under stora delar av året är Sverige ett mörkt land det ger ett behov av en gatubelysning som lyser upp och ger utemiljöer som upplevs trygga av Sollentunaborna även efter skymningen.

Vi Socialdemokrater avsatte i vårt budgetalternativ för 2019 mer pengar än den moderatledda majoriteten för att förbättra skötseln av våra parker, grön- och naturområden samt till bättre städning på gator och torg. Vi vill också förbättra gatubelysningen. Med en bättre skötsel av våra gemensamma ytor ökar trivsel och trygghet i vår kommun. Det vinner alla Sollentunabor på.

Roger Sjöberg (S), Gruppledare trafik- och fastighetsnämnden

Länk till artikel:
https://www.stockholmdirekt.se/insandare/battre-skotta-ytor-okar-trivseln-i-stan/repdpnrgp!zmXjvh8SWgSZe7pjbnrD4w/

facebook Twitter Email