Kommunalpolitiskt handlingsprogram

                                                                                            

  1. Vårt Sollentuna kan bättre

Sollentuna tillhör de kommuner i Sverige som har störst möjligheter att skapa förutsättningar till ett gott liv för sina invånare. Kommunen är tätbefolkad med ett centralt läge, goda kommunikationer och en väl utbyggd infrastruktur. Vi är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion och har sett en lång period av stor utveckling både befolkningsmässigt och ekonomiskt. Sollentuna har också en fantastisk närhet till vacker stadsnära natur med möjligheter till rekreation, avslappning och friluftsliv. Vår kommun är dock inte utan problem. Allt fler har de senaste åren upplevt en ökad otrygghet. Utanförskapet och kriminaliteten som drabbat vissa kommundelar är den yttersta konsekvensen av ojämlikhet och ett svagt samhälle. Bostadsbristen är akut och alltjämt ökande. Under den kommande mandatperioden måste utvecklingen på dessa områden brytas om kommunen ska leva upp till målen inom Agenda 2030.

Kommunens skolresultat är i genomsnitt goda, men med stora skillnader mellan skolor. Klasserna och barngrupperna har blivit större de senaste åren och många får inte det stöd de behöver. Segregationen syns redan i förskolan och drabbar i förlängningen sysselsättningsgrad, livsinkomst och hälsa hos dem som växer upp i fel område. Kulturutbudet har successivt utarmats och är i stora delar av kommunen närmast obefintligt. Sollentunas vård och omsorg har alltmer uppenbara problem, och inte heller de styrande partierna förnekar numer att kvaliteten måste höjas. Ersättningarna är för låga, arbetsvillkoren för dåliga och fusket alltjämt utbrett.

Klimatomställningen är vår tids ödesfråga. För att Sollentuna ska ta sin del av ansvaret för att minska utsläppen måste ambitiösa målsättningar nu få genomslag i praktiska politiska beslut. En hållbar klimatbudget ska upprättas så snart som möjligt och bli styrande för klimatkrav i kommunens egen verksamhet såväl som den upphandlade. Kommunen ska också aktivt arbeta för att Sollentunas hushåll och näringsliv ställer om.

Sollentunaborna ska kunna förvänta sig att kommunen klarar sina grundläggande uppgifter. Skolan ska ha tid och kompetens att ge stöd till varje barn, äldreomsorgen få nödvändiga resurser för att klara höga kvalitetskrav, och den fysiska planeringen bana väg för ett modernt och tillgängligt välfärdssamhälle. Kommunen ska ta ansvar för att skapa levande och socialt hållbara lokalsamhällen med demokratisk delaktighet, ett rikt kulturutbud och goda uppväxtvillkor för nästa generation. Grunden i välfärdsbygget är en aktiv politik för att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten utan att slå sönder trygghetssystemen.

Sollentuna har de resurser som behövs för att kunna göra något åt sina samhällsproblem. Kommunen har de senaste åren med råge klarat sina ekonomiska mål och minskat sin skuldsättning. Nu behövs politisk handlingskraft för att Sollentuna ska leva upp till sin potential och bli det starka samhälle som vi socialdemokrater vill lämna över till nästa generation.

Socialdemokraternas inställning är att Sollentuna kan bättre. I detta kommunalpolitiska handlingsprogram lägger vi fast huvuddragen i vår politik för den kommande mandatperioden 2022-2026.

  1. Bygga ett tryggt och trivsamt Sollentuna

Rätten till ett eget hem är grundläggande för vår trygghet, men bostadsbristen i Sollentuna är akut efter att kommunledningen i årtionden låtit byggtakten understiga behoven. Sollentunahem har successivt utarmats och krympt i en tid när efterfrågan på prisvärda hyresrätter är större än någonsin tidigare. Samtidigt har bristfälligt underhåll och ogenomtänkt samhällsplanering lett till eftersatta, otrygga och kraftigt segregerade stadsdelar med en känsla av bortglömdhet. 

Sollentunahem ska ta ett stort ansvar för att bidra till bostadsförsörjningen genom nybyggnation. Uppfyllandet av uppdraget att bygga 1500 hyresrätter fram till 2029 ska inte ses som en slutpunkt, utan som inledningen på en långsiktigt växande allmännytta i Sollentuna. Vi motsätter oss utförsäljningar av allmännyttiga hyresrätter och strävar mot att Sollentunahem ska hålla en genomsnittlig byggtakt på minst 200 lägenheter per år under överskådlig tid. Sammanlagt behöver över 750 bostäder färdigställas varje år det kommande decenniet för att kommunen ska leva upp till sitt bostadsförsörjningsansvar. 

För att åstadkomma social hållbarhet på längre sikt behöver bostadsområden bli mer blandade i takt med att centrala kommundelar förtätas. Tätare bebyggelse innebär också ökade krav på genomtänkta bostadsnära parker och grönområden, där lekplatser för barn kombineras med innehåll för ungdomar, vuxna och äldre. Ny bebyggelse ska vara klimatmässigt hållbar och ta hänsyn till karaktären i befintliga områden.

Förutom Sollentunahem finns i dag flera privata hyresvärdar. Därför vill vi återinföra en kommunal bostadsförmedling där även dessa ingår. För att öka den sociala tilliten och tryggheten i kommunen krävs välutvecklade former för samråd och samarbete mellan fastighetsägare, hyresgäster, näringsidkare, föreningsliv, kommun och polis, och civilsamhällets kraft måste tas tillvara. Socialdemokraterna vill att metoden Business improvement district (BID), som används i Tureberg, ska utvärderas för att kunna utvecklas och införas i fler kommundelar. Avgörande är att de boende känner ett lokalt ägarskap över trygghetsfrågorna och har möjlighet att påverka beslut om vilka insatser som ska prioriteras. Vi vill därför ta bort Sollentunahems avkastningskrav och införa lokala styrelser med hyresgästrepresentation, som får inflytande över hur överskottet på kommundelsnivå ska återinvesteras i lokalsamhället i form av förbättrat underhåll, sociala aktiviteter eller liknande.

Felanmälningar ska hanteras centralt av kommunen och åtgärdas skyndsamt. Detta är extra viktigt i utsatta områden eller på platser som upplevs otrygga. Samordningen både inom kommunkoncernen och med andra aktörer måste förbättras för att städning och renhållning på allmän plats ska hålla en hög standard. Styrning och prioritering ska ske utifrån ett helhetsperspektiv, inte fastna i ansvarsbollande och gränsdragningsproblem mellan olika aktörer. Hela kommunkoncernen behöver prioritera upp frågor om underhåll och reparationer, och ta fram långsiktiga underhållsplaner för både verksamhetsfastigheter och hyresfastigheter samt skötselplaner för mark och parker. 

  1. Ett socialt hållbart Sollentuna

Sollentuna ska vara en kommun byggd på gemenskap och delaktighet i samhället för alla, oavsett kön, tro, bakgrund eller sexuell läggning. Socialdemokraterna kommer aldrig att acceptera det förtryck och den otrygghet som följer av kriminalitet och ojämlikhet. Edsberg och Tureberg klassas av Polisen som utsatt respektive riskområde, där kriminella nätverk har en stor inverkan på lokalsamhället. Även Rotebro uppvisar sedan några år en oroande utveckling och behöver prioriteras upp. Socialdemokraterna delar kommunens mål att inte ha några utsatta områden år 2030. För att nå det är arbetet den kommande mandatperioden helt avgörande, och trygghetsfrågan måste nu få högsta prioritet.

En viktig orsak till att Sollentuna under lång tid misslyckats med det brottsförebyggande arbetet är den underfinansierade socialtjänsten. Återkommande nedskärningar har resulterat i att stora sociala skulder lämpats över på kommande generationers Sollentunabor. Socialsekreterare, fältassistenter och ordningsvakter behöver bli fler och finnas där de behövs mest. För att bryta nyrekryteringen till de kriminella nätverken krävs en kommunövergripande insats som pågår under årtionden framåt. Vi föreslår att en särskild ledningsgrupp inrättas på kommunledningskontoret, som leder det samlade arbetet för att med alla lagliga medel bekämpa de kriminella nätverken. De ska kartläggas noggrant i samråd med Polisen för att deras företag och verksamheter ska kunna utestängas från allt kommunalt stöd i form av bidrag, lokaler och avtal.

Individerna som ingår i nätverken ska dock få ett tydligt erbjudande om hjälp för den som vill lämna kriminaliteten. En avhoppargaranti om kontakt med socialkontoret inom 24 timmar ska införas. Socialdemokraterna förespråkar ett myndighetsövergripande evidensbaserat arbetssätt mot kriminella nätverk och grovt våld, som visat goda resultat i Sverige och utomlands.

Sollentuna ska ta sitt sociala ansvar. I det ingår ett omedelbart stopp för social dumpning, när socialtjänsten i Sollentuna aktivt försöker få människor att byta kommun för att slippa ansvaret för sociala insatser. Kommunen ska också vara en konstruktiv och ansvarstagande part i ärenden som spänner över kommungränser, exempelvis när våldsutsatta kvinnor behöver flytta från sina män. Sollentunahem ska få i uppdrag att avsätta ett antal lägenheter för detta ändamål.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Ingen ska känna sig otrygg i sitt eget hem, och inget barn behöva bevittna våld mellan föräldrarna. Därför vill vi införa en nollvision som ska styra kommunens arbete. Normarbetet i skola och förskola ska stärkas för att leva upp till flickors och pojkars lika rätt till självbestämmande och kroppslig integritet, och allas frihet från hedersförtryck. Sollentuna kvinnojour och andra som arbetar mot våld i nära relationer ska få ökat stöd och långsiktiga förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Ideella krafter ska inte konkurreras ut av vinstdrivande privata aktörer. Alla föräldrar ska tidigt och återkommande erbjudas både generella och riktade evidensbaserade föräldrastödsprogram.

  1. Sveriges barnvänligaste kommun

Det är dags att Sollentunapolitiken börjar leverera en resursfördelning som lever upp till kommunens målsättning att vara Sveriges bästa skolkommun. De återkommande nedskärningskraven som blir följden när budgetramar räknas upp mindre än kostnadsökningar måste få ett slut. Ständigt större barngrupper och klasser leder till att varje barn får mindre tid med sin lärare, vilket innebär minskade möjligheter att klara skolan, speciellt för barn som har mindre stöd hemifrån eller är i behov av särskilt stöd. Vår målsättning är att Sollentuna ska bli Sveriges barnvänligaste kommun. Barnkonventionen ska vara vägledande och barnperspektivet ska få en viktig plats i samhällsplaneringen. Vår ambition är att nybyggda skolgårdars storlek ska följa Boverkets rekommendationer, och trafiksäkerhetsfrågor ska prioriteras särskilt högt i bostadsområden och i närheten av skolor och förskolor.

 

En bra förskola för alla är en hörnsten för jämlikhet. Förskolan ger alla barn en tryggare, mer lärorik och mer stimulerande uppväxt. Därför ska alla barn från två års ålder erbjudas en förskoleplats och alla barn ska ha rätt till minst 30 timmars vistelsetid i veckan. Förskolans språkutvecklande arbete ska stärkas. Fler barnskötare och förskollärare ska anställas. Satsningar ska göras för att minska barngrupperna och höja förskolornas kvalitet, med ett särskilt fokus på de förskolor som har de svåraste förutsättningarna för att stärka jämlikheten.

Lärartätheten i skolan ska öka och tvålärarsystem ska uppmuntras. Vi vill införa en riktlinje för klassgruppsstorlek som lever upp till Skolverkets rekommendationer. Personalens kompetens ska stå i proportion till skolornas behov, med de mest utbildade lärarna på de svåraste uppdragen. Därför behöver andelen resurser öka som fördelas i form av socioekonomisk tilldelning eller tilläggsbelopp. Alla barn, oavsett andra förhållanden, ska få en god utbildning. Pojkars resultat är generellt lägre än flickors, och därför ska särskilda insatser göras för att fortsätta höja pojkars skolresultat. Gymnasiebehörigheten för elever från socioekonomiskt utsatta områden ska öka. Fritidsverksamhet behöver prioriteras högre ekonomiskt och pedagogiskt för ökat lärande och jämlika uppväxtvillkor. Varje grundskola ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning samt specialpedagog. Arbetet mot psykisk ohälsa och mobbning bland barn och unga ska stärkas, bland annat genom elevhälsan som ska stärkas med tillgängliga skolsköterskor och kuratorer. Syftet med skolan ska vara kunskap, inte vinstjakt. Vi säger nej till överetablering av friskolor, som skadar ekonomin hos befintliga skolor och ökar skolsegregationen. Kommunen ska inte avyttra fler skolfastigheter, snarare behöver kommunens ägande öka för att kunna garantera varje barns rätt till skolplats och balans mellan fristående och kommunala skolor.

Att växa upp i Sollentuna ska vara förenat med en aktiv fritid och ett rikt kulturliv. Socialdemokraterna vill inrätta en fritidscheck som kan användas för att betala medlemsavgifter eller andra kostnader förknippade med fritidsaktiviteter, för att färre barn ska behöva avstå på grund av familjens ekonomi. Vi föreslår också att kommunen ska inrätta en fritidsbank där den som vill kan låna sport- och friluftsutrustning gratis. Fritidsgårdar ska etableras i varje kommundel med ett systematiskt brottsförebyggande arbete och fler utbildade fritidsledare. Kommunens dumsnåla inställning till investeringar i fritidsanläggningar behöver bytas ut. Ambitionsnivån måste höjas och investeringarna blir inte billigare av att skjutas på framtiden.

  1. En aktiv kulturpolitik för hela Sollentuna

Sollentunas kulturutbud har över tid blivit alltmer utarmat. Sollentuna bio och Edsviks konsthall är några av de verksamheter som stängt, såväl som flera mindre bibliotek. I samband med renoveringen av Turebergshuset flyttas Sollentuna bibliotek från lokalerna på Aniaraplatsen. Ännu finns inga planer på vad byggnaden ska användas till, och flytten kan ses som ännu ett steg i kommunens reträtt från den alltmer eftersatta Aniaraplatsen. Vi vill gå i en annan riktning och föreslår att byggnaden när biblioteket flyttar ska omvandlas till Sollentuna kulturhus. De stora lokalerna kan rymma såväl en nyöppnad biograf som en scen för teater och musik. Kulturhuset skulle bli en levande mötesplats där föreningsliv, barn- och ungdomsverksamhet och konserter får plats under samma tak, tillsammans med utställningar av konst och historia. Sollentunabor ska kunna ta del av författarsamtal, bokcirklar, poesikvällar och kulturworkshops utan att lämna kommunen.

Edsvik har potential att bli en av norra Storstockholms vackraste kulturpärlor, men trots höga förhoppningar är området ett av det nuvarande styrets största kulturpolitiska misslyckanden. Vi vill göra hela Edsviksområdet och Edsbergsparken till ett kulturellt centrum med innehåll för alla åldrar. Ett Edsbergsmuseum där man kan se utställningar över den anrika platsens historia kan kombineras med exempelvis en temalekpark för barn, schackbräden och boulebanor samt en vidareutveckling av den nuvarande verksamheten vid Stallbacken Kultur.

Kulturskolans verksamhet ska breddas och nå fler målgrupper genom sänkta avgifter, riktade informationsinsatser och verksamhet i fler delar av kommunen. Barnteater, körsång eller andra kreativa verksamheter ska vara tillgängliga även för barn med sämre ekonomiska förutsättningar. 

Sollentunas kulturliv ska inte enbart koncentreras till vissa specifika platser. I dag finns kommundelar som nästan är helt bortglömda ur kulturell synvinkel. Fler kommundelsbibliotek ska öppnas, och öppettiderna utökas på de befintliga. Alla skolor ska ha tillgång till bibliotek. Lokaler ska göras tillgängliga för idéell och föreningsdriven kulturverksamhet, och i varje kommundel ska finnas mötesplatser med verksamhet för olika åldersgrupper för att öka utbytet, lärandet och sammanhållningen över generationsgränser. Många delar av Sollentuna är också rika på kulturminnen och fornlämningar som skulle kunna tillgängliggöras för fler genom bättre skötsel och tydligare information.

  1. Fler Sollentunabor i arbete

I de flesta delar av Sollentuna är sysselsättningen hög. Det finns emellertid områden där detta inte är fallet, vilket är en viktig bakomliggande orsak till de växande problemen med otrygghet och kriminalitet. Kvinnors sysselsättning är en avgörande jämställdhets- och integrationsfråga. En nyckelfråga för att åstadkomma ett jämlikt Sollentuna är att utveckla den lokala arbetsmarknadspolitiken efter devisen att alla som kan arbeta ska arbeta.

Det finns stora möjligheter att förbättra Sollentunas Komvux och SFI, t.ex. genom att införa fler lokala jobbspår, där vuxenutbildningen skräddarsys i dialog med näringslivet för att kunna skapa de kompetenser som arbetsgivare behöver. Vi föreslår också att en kommunal egenregi ska startas inom Komvux och SFI, både för att bidra till konkurrensen med hög kvalitet och för att göra kommunen till en kunnigare och bättre beställare även från privata utförare.

Bland de Sollentunabor som får ekonomiskt bistånd har en betydande andel bara arbetslöshet som huvudsaklig orsak. Samordningen mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser ska därför utvecklas. Erfarenheter från andra kommuner visar att en viktig beståndsdel i att fler ska bli självförsörjande är ett individanpassat arbetssätt. Riktade utbildningsinsatser kombineras med subventionerade anställningar inom kommunal verksamhet eller i dialog med näringslivet som senare kan leda till vanliga jobb. Särskilt viktigt är att minska långtidsarbetslösheten, som utgör en allt större andel av Sollentunaborna som står utan egen försörjning. Kommunen bör därför också arbeta för att fler arbetsintegrerande sociala företag ska etableras. Dessa kan också bidra till att öka tryggheten på arbetsmarknaden för fler oavsett funktionsvariation.

Även inom offentlig sektor finns ett stort behov av arbetskraft i takt med ökande behov. Sollentuna ska bidra till kompetensförsörjningen genom att starta vård- och omsorgsprogrammet på Rudbeck. Förutom att erbjuda Sollentunas unga ett framtidsyrke som inte kan ersättas med automatisering, bidrar det till att öka kompetensen inom kommunens vård och omsorg. 

Kommunen och dess bolag måste få ett tydligt uppdrag att, när det är möjligt, anställa lokala arbetslösa personer för att utföra enklare underhåll, renhållning eller dylika arbetsuppgifter. Detta kan ske genom ökad samverkan inom kommunen och fler uppdrag till arbetsmarknadsenheten, som ska vara en viktig väg in på arbetsmarknaden särskilt för personer med vissa funktionsnedsättningar. Även då mer avancerade projekt läggs ut på entreprenad ingår ofta enklare uppgifter, och kommunen ska då ställa motsvarande krav i upphandlingen. Unga, nyanlända, och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska prioriteras.

Antalet kommunala sommarjobb har minskat till fullständigt oacceptabla nivåer. Många av våra grannkommuner garanterar sommarjobb till sina ungdomar. Det vill vi införa även i Sollentuna, genom krav på entreprenörer, uppdrag till kommunens nämnder och bolag, förbättrad samordning dem emellan, samt tätt samarbete med näringslivet. Kommunen ska erbjuda jämställda arbetsvillkor med rätt till arbetskläder av hög kvalitet.

  1. Leda klimatomställningen

Socialdemokraterna delar målet att Sollentuna ska bli den första kommunen som tillgodoser sina behov utan att tära på jordens resurser. Nu behövs en seriös nedbrytning av målets innebörd. Vi anser att såväl kommunala som privata verksamheter ska inräknas, samt påverkan som uppstår utanför kommunens gränser i tidigare produktionsled av varor och tjänster som konsumeras inom kommunen. Både miljö- och klimatpåverkan måste nå netto noll för att målet ska uppfyllas. Klimatkrisen är vår tids avgörande ödesfråga och bör ges prioritet vid målkonflikter.

En klimatbudget ska upprättas så snart som möjligt, som visar hur utsläppen inom kommunens verksamhet måste minska för att Sollentuna ska ta sin del av ansvaret för att minska Sveriges utsläpp. Denna ska sedan bli vägledande för att ta fram väl avvägda åtgärder som lever upp till budgeten på ett effektivt sätt. Att upphandlad verksamhet räknas in i budgeten och möter samma klimatkrav som kommunens egen är avgörande, både för att upphandling inte ska vara ett sätt för kommunen att runda sina egna krav och för att konkurrensen mellan kommunala och privata aktörer inte ska snedvridas i klimatskadlig riktning.

Sollentuna ska vara ett föredöme vad gäller hållbara investeringar i ny teknik för att minska energianvändningen i kommunala verksamheter och allmännyttan. Kommunen ska också vara ett stöd för hushåll, bostadsrättsföreningar och näringsidkare för att minska deras utsläpp genom nudging såväl som högkvalitativ klimatrådgivning samt ansvara för en kontinuerlig och intensiv dialog om vilka investeringar som behövs. En kommunal plan för omställning till cirkulär ekonomi i Sollentuna ska tas fram. Vi vill undersöka möjligheterna att genom större upphandlingar inom de kommunala bolagen tillhandahålla teknik som annars är svårtillgänglig för enskilda. Sollentuna ska ligga i framkant vad gäller laddstationer för eldrivna fordon. Skattefinansierad verksamhet ska använda utsläppsfria transportmedel och aktivt arbeta med att mäta och minska matsvinnet. Det ska bli lättare att återvinna för hushåll utan egen bil, till exempel genom mobila återvinningscentraler. Avfallssortering ska uppmuntras med informationsinsatser och successivt skärpta incitament genom avgifter.

Det blir allt tydligare att alla samhällen måste hantera konsekvenserna av de klimatförändringar som oundvikligen sker och som syns redan nu. Kommunen måste omgående stärka sin beredskap för skyfall genom förbättrad dagvattenhantering som dimensioneras för att klara 100-årsregn. Beredskapsplaner ska också finnas för att hantera 500-årsregn utan kritisk samhällspåverkan. Våra vackra kulturmiljöer och naturreservat ska skyltas tydligare och bli mer tillgängliga. Skogen ska vårdas och fällda träd ersättas med nyplanterade. Varje kommundel ska ha lättillgängliga rekreationsområden inom gångavstånd. Vi vill också att Sollentuna anlägger en Allemansrättens stig. Naturvärden som offras vid exploateringar bör om möjligt kompenseras.

Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras framför resor med egen bil, och hela kommunen ska ha tillgänglig kollektivtrafik. För att minska sårbarheten för störningar i pendeltågstrafiken samt överbelastning och onödiga byten vid stationerna vill vi se fler direktbussar till Stockholm och motverka uppsplittrade busslinjer. Stationerna ska ha goda cykelförbindelser. Sollentuna sjukhus ska få en busshållplats och servicelinjen ökad turtäthet utan förbeställning.

  1. Trygghet genom hela livet

Sollentunas äldre och personer med funktionsnedsättning har de senaste åren fått betala ett högt pris för den borgerliga nedskärningspolitiken i form av hårdare biståndsbedömning, kortare insatstider och minskade ersättningar. Samtidigt är den kommunala utföraren Solom föremål för vad som måste beskrivas som en utdragen nedläggningsprocess. Två av Soloms fyra äldreboenden har stängts under den gångna mandatperioden, och liggande förslag väntas leda till att hela den kommunala äldreomsorgen försvinner under den kommande. Socialdemokraterna kommer inte att medverka till vare sig fortsatta nedskärningar eller nedläggning av den kommunala verksamheten.

Sollentunaborna ska ha möjlighet att välja mellan kommunal och privat vård och omsorg, såväl inom hemtjänst, äldreboende och funktionshinderomsorg. Vår utgångspunkt är att ungefär hälften av verksamheten ska vara i kommunal respektive privat regi. Det kommunala alternativet ska erbjuda långsiktig stabilitet, hög kvalitet och trygghet för brukarna. Den nuvarande organisationsformen med motstridiga intressen mellan Solom och vård- och omsorgsnämnden måste ändras, efter en förutsättningslös utvärdering av driftsformen. Om verksamheten fortsatt ska drivas i bolagsform ska huvudregeln vara direktavtal med långsiktiga villkor. Nedlagda boenden som nu står tomma ska om möjligt omvandlas till senior- eller trygghetsboende, eller annan typ av ej biståndsbedömd boendeform för äldre inom Sollentunahems bestånd.

Biståndsbedömningen ska bli mer generös både inom äldre- och funktionshinderomsorg, och platsgaranti på äldreboende för personer över 85 år ska införas. Minuthetsen i hemtjänsten ska avskaffas genom förlängda insatstider samt ramtidsbedömning i stället för detaljstyrning. Personalen ska ha rätt kompetens, kontinuerlig fortbildning och arbetsvillkor likvärdiga med kollektivavtal. Vi föreslår också att ett tvärprofessionellt demensteam ska införas och arbeta såväl konsultativt som individuellt. Daglig verksamhet inom LSS ska utvecklas och arbeta för att aktivt stärka varje person i sitt sammanhang, bryta social isolering och i möjlig mån leda mot arbetsmarknaden. Kommunen ska verka för att stärka samverkan med den regionala hälso- och sjukvården, liknande Norrtäljemodellen, och för att hemsjukvården ska kommunaliseras.

Aktörer som bryter mot avtalade kvalitetskrav ska som huvudregel beläggas med vite – det ska inte vara en lönsam affär att slarva med kvaliteten i Sollentuna. Oseriösa företag som har medvetet fusk som affärsidé ska kastas ut ur kommunen. Även fusk som avslöjas i andra kommuner ska vara grund för uppsägning. LOV-systemet inom hemtjänsten ska avslutas och ersättas med upphandlingar enligt LOU, där den enskildes valfrihet fortsatt bevaras. Brukare som utsätts för brott inom sin vård och omsorg ska få stöd av kommunen.

Många äldre upplever ett digitalt utanförskap, där teknik som för andra grupper är självklara verktyg i vardagen är svårtillgängliga. Därför vill vi att kommunen ska inrätta en funktion för digital IT-hjälp i vardagen, som finns tillgänglig både genom hembesök och på telefon. Ofrivillig ensamhet ska motverkas bland annat genom att utveckla den öppna förebyggande verksamheten för äldre. Aktiva seniorträffar med kompetent personal och högkvalitativ verksamhet ska finnas i varje kommundel.

  1. En välskött och demokratisk kommun

Det är viktigt för samhällsbygget i Sollentuna att kommunen har en fortsatt god ekonomi. Men syftet med kommunal verksamhet är inte att gå med stora vinster, utan att bygga ett starkt samhälle och erbjuda en högkvalitativ välfärd. För Socialdemokraterna är ett grundläggande synsätt att kommunen inte ytterligare ska fortsätta betala av på sina ekonomiska skulder medan de sociala skulderna växer.

Sollentuna står mitt i en period av omfattande investeringar, efter årtionden av underinvesteringar som nu måste betalas. En del är till följd av att bristfälligt underhåll har tvingat kommunen att riva och bygga nytt till höga kostnader, andra investeringar förklaras med att kommunen växer, eller att reinvesteringar av en händelse behöver göras just de kommande åren. För att göra en korrekt bedömning av den ekonomiska situationen behöver kommunens tillgångar kartläggas i ett livscykelperspektiv, och underhålls- och reinvesteringsbehov uppskattas på en väsentligt längre sikt än dagens 10 år. Ett alltför kortsiktigt perspektiv riskerar att leda till att kommunens ekonomiska utrymme underskattas i perioder av höga investeringar och vice versa. Det överordnade finansiella målet bör vara en långsiktigt stabil soliditet för kommunkoncernen, och övriga ekonomiska mål sättas i relation till det. Skattesatsen ska ge förutsättningar att nå såväl ekonomiska mål som mål för verksamheten och samhällsutveckling. Nuvarande bedömning är att oförändrad skattesats lever upp till det.

Socialdemokraternas strävan är att antalet kommunalråd, antalet nämnder, och nivåerna på de bäst betalda politikernas arvoden ska minska. Vi prioriterar välfärden framför en dyr och ineffektiv politisk organisation. Vi vill också utveckla demokratin i Sollentuna och införa en möjlighet för enskilda att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Vi vill också starta ett ungdomsfullmäktige, som får visst mandat att besluta om kommunala frågor som rör ungdomar samt fungerar som rådgivande instans gentemot kommunala nämnder och styrelser.

Kommunmedborgarnas möjlighet till dialog i samband med planfrågor ska öka, med inspiration från Upplands Väsby som arbetar enligt den internationellt utarbetade metoden Community planning. 

Sollentunas föreningsliv har ofta mycket begränsade möjligheter att hitta lokaler för sina evenemang. Socialdemokraterna ser ett aktivt föreningsliv som en grundförutsättning för det demokratiska samhället. Kommunen ska ta ansvar för att tillhandahålla tillgängliga mötesplatser till överkomlig kostnad i samtliga kommundelar.

facebook Twitter Email