Långsiktig trafiklösning saknas i Edsberg

Edsberg har en trafiklösning som bygger på 1950-talets synsätt. Edsberg har förtätats sedan dess och antalet bilar per hushåll har ökat. Vi har länge drivit frågan om en ny trafiklösning för Edsberg som hanterar såväl det nuvarande Edsberg som kopplingen till de nya delarna av i Edsberg i Väsjöområdet. Den moderatledda majoriteten gick med på en trafikutredning 2011, som rapporterades först 2016 i en bristfällig rapport. Den utredningen kommer fram till att inget behöver göras. Vi vet att många Edsbergsbor inte håller med om det.

Den moderatledda majoritetens företrädare har gett en varierad bild över läget. När utredningen beslutades i december 2011 talade de om att det rådde ”trafikinfarkt” i området runt Edsbergs centrum. När utredningen presenterades i april 2016 så fanns det inga problem. I ett interpellationssvar i juni 2016 skriver majoriteten att det ”kan bli köer vid Edsbergs centrum i framtiden”. När frågan om trafiklösningen lyfts med företrädare för den moderatledda majoriteten hänvisas det fortfarande oftast till kommande utredningar.

Det saknas alltså fortfarande en sammanhållen långsiktig trafikutredning för Edsberg som tar upp både situationen runt Edsbergs Centrum och de välkända problemen på Skyttevägen, men också analyserar konsekvenser på befintligt vägnät av kommande förtätningar i nuvarande Edsberg samt naturligtvis den framtida anslutning till de nya delarna av Edsberg vid Väsjön. I en samlad analys behöver effekter för bilister (inklusive parkeringsmöjligheter), gående, cyklister samt för kollektivtrafik beaktas.

För att långsiktigt garantera bra livsvillkor och hållbar trafiksituation för Edsbergsborna krävs att en sammanhållen trafikutredning genomförs. Nu fortsätter man duttandet med flera utredningar som kommer vid olika tidpunkter, har olika perspektiv och tidsbegränsningar. Det är inte så vi bygger en hållbar trafiklösning för hela Edsbergsområdet som fungerar inte bara nu utan om 10, 20, 30 och 50 års sikt. Gör om! Gör rätt!

Roger Sjöberg (S), Mette Hildingsson (S), Kommunfullmäktigeledamöter från Edsberg

Länk till artikel:
https://www.stockholmdirekt.se/insandare/langsiktig-trafiklosning-saknas-i-edsberg/repdpnrgD!VDPNhZQ2EgjmWCjmnxx6YA/

facebook Twitter Email