Normkritik och normkreativitet i skolan skapar trygga miljöer för barnen i Sollentuna

Socialdemokraterna i Sollentunas gick till val på att satsa mer på förskolan och skolan. Nu är vi inne i en ny mandatperiod och vi Socialdemokrater kommer fortsätta arbeta för att vara det partiet med bäst utbildningspolitik.

Som nytillträdd gruppledare för Socialdemokraterna i Utbildningsnämnden vill jag se ett ökat fokus på normkritik och normkreativitet i Sollentunas förskolor och skolor. Det som Kristdemokraterna kallar för genusflum kallar vi Socialdemokrater för ett modernt och professionellt förhållningssätt.

Ett normkritiskt perspektiv innebär ett skiftat fokus från den föråldrade så kallade toleranspedagogiken där barn innanför normen lär sig att de har makten över vad som anses vara normalt och inte, till att istället fokusera på att synliggöra normer och maktstrukturer som finns i förskolan och skolan. Med ett normkreativt förhållningssätt agerar pedagoger som förebilder och är medveten om många olika sidor hos individen så de kan bemöta barnen på ett individuellt plan. Man tar hänsyn till att flera normer påverkar samtidigt, det öppnar upp likabehandlingsarbetet till att inte enbart fokusera på en norm åt gången, exempelvis genus. Med denna pedagogik vidgas normer, barns självkänsla ökar och den psykiska ohälsan minskar. Det öppnar upp för mer fria val och barn får utvecklas till en unik individ.

Sollentunas grundskolor bedriver ett aktivt arbete mot mobbning genom Olweusmetoden, men det är en metod som behöver kompletteras eftersom den bland annat missar just de kränkningar och diskrimineringar som sker utöver mobbning. Socialdemokraterna vill fortsätta utveckla Sollentunas förskolor och skolor genom att alla lärare och rektorer ska erbjudas kompetensutveckling om normkritiskt perspektiv och normkreativt förhållningssätt. Med ökade kunskaper inom området kan alla förskolor och skolor fortsätta utvecklingsarbetet utifrån varje skolas enskilda förutsättningar.

 

Mette Hildingsson

2:e vice ordförande i Utbildningsnämnden

 

facebook Twitter Email