Vår HBTQ+politik

Frihet och lika rättigheter för alla #stockholmpride2019

Vi socialdemokrater står i alla sammanhang upp för människovärdet och kräver krafttag mot de hatbrott som begås på grund av rasism, främlingsfientlighet eller hets mot HBTQ+personer. I det starka samhället accepteras inte diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell läggning eller något annat som gör oss människor unika – varken på arbetsplatsen, på fritiden, i skolan eller i hemmet.

Kampen för HBTQ+personers rättigheter har med stor framgång drivits av socialdemokratin. Vi är ständigt beredda att öka friheten och rättigheten för alla att delta på lika villkor i det demokratiska samhället. Men ännu återstår arbete.

Här kan du läsa Socialdemokraternas HBTQ+program (PDF). En sammanfattning:

Socialdemokraterna vill:

  • att personal i skolan ska ha kunskap och förutsättningar att bättre kunna ge hjälp och stöd åt unga hbtq+personer
  • att hbtq+kunskap och normkritik särskilt ska finnas med i vårdutbildningarna samt på barn- och fritidsprogrammet i gymnasiet och i högskoleutbildningar där detta är relevant för det framtida yrket
  • genomföra utbildningsinsatser för personal inom människovårdande yrken samt för personal i skolan och inom socialtjänsten för bättre stöd, hjälp och bemötande
  • att hbtq+personers hälsa följs upp och belyses när folkhälsoundersökningar görs
  • att föräldraförsäkringen moderniseras och anpassas till olika familjekonstellationer
  • att det finns mötesplatser i våra kommuner för hbtq+personer.

På kommunnivå vill vi: 

• Att politiker inom kommun- och landstingsfullmäktige får utbildning om hbtq+personers livssituation och hur politiska beslut påverkar hbtq+personers vardag

• Att kommuner och landsting tar fram en handlingsplan för att öka hbtq+kompetensen inom de egna verksamheterna samt genomföra aktiva åtgärder för att öka hbtq+personers möjlighet att leva öppet

• Se över relevanta styrdokument, så att de också innehåller skrivningar om diskrimineringsgrunden sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck

#stockholmpride2019

Stockholm Pride pågår 29 juli – 3 augusti 2019. HBT-Socialdemokrater och Socialdemokraterna är självklart på plats. Men vårt arbete pågår året om. Den 13 juni antog kommunen sin budget. Socialdemokraternas budgetförslag innehöll bland annat dessa nämnduppdrag

  • Genomföra kompetenshöjande utbildning i hbtq-frågor av kommunanställd personal och förtroendevalda politiker.
  • Ta fram en handlingsplan för att utöka kunskapen och arbetet med normkritik och normkreativitet i Sollentunas förskolor och skolor.
  • Följa upp att kommunens skolenheter upprättar en likabehandlingsplan som inkluderar hur likabehandling främjas respektive hur kränkande behandling förebyggs på grund av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Vi ses på Pride!

facebook Twitter Email